පොදු ව්‍යාපෘති

පොදු ව්‍යාපෘති:තාක්ෂණික ෙසේවා, තාක්ෂණික සංවර්ධනය, තාක්ෂණික උපෙද්ශනය, තාක්ෂණික හුවමාරුව, තාක්ෂණ හුවමාරුව සහ තාක්ෂණ ජනප්‍රිය කිරීම; ෙබයාරිං, ගියර් සහ සම්ෙපේෂණ ෙකොටස් නිෂ්පාදනය කිරීම; ෙබයාරිං, ගියර් සහ සම්ෙපේෂණ සංරචක විකිණීම; ෙබයාරිං නිෂ්පාදනය; අධිවේගී නිරවද්‍යතාව බර වාහන දරණ විකුණුම්; ෙබයාරිං විකුණුම්; දෘඩාංග නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය; දරණ වානේ නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය; ව්‍යාජ හා කුඩු ලෝහ නිෂ්පාදන නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය; අධිවේගී දුම්රිය උපකරණ සහ උපාංග නිෂ්පාදනය කිරීම; සමාව දීම සහ කුඩු ලෝහමය නිෂ්පාදන අලෙවිය; අධිවේගී දුම්රිය උපකරණ සහ උපාංග අලෙවිය; කාර්මික රොබෝවරු නිෂ්පාදනය කිරීම; වාහන අමතර කොටස් පර්යේෂණ කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම (නීතියට අනුව අනුමැතියට යටත් වන ව්‍යාපෘති හැර, ව්‍යාපාර බලපත්‍රය සමඟ නීතියට අනුව ව්‍යාපාර කටයුතු ස්වාධීනව සිදු කිරීම).

jy (1)
jy (8)
jy (2)
jy (3)
jy (7)
jy (4)
jy (5)
jy (6)